Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) POD ČAROU, z.s., IČO: 70516448 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako smluvními stranami v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako „OZ“).
Kupující je fyzická či právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je provozován prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.podcarou.cz (dále jen „obchod“).
Předmětem kupní smlouvy mohou být položky nabízené prodávajícím, které kupující výslovně uvede v objednávce, a to včetně požadovaného množství (dále jen jako „zboží“).
Tyto obchodní podmínky obsahují informace pro kupující, které jsou poskytovány dle ustanovení § 1810 a následujících občanského zákoníku před uzavřením kupní smlouvy. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, rozumí veškerým jejím ustanovením a zcela s nimi souhlasí.

II. Uzavření kupní smlouvy

Kupující vybráním zboží z nabídky obchodu prodávajícího a následným vyplněním objednávkového formuláře podává prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky odeslaným na emailovou adresu kupujícího.
Objednávkový formulář obsahuje označení zboží, množství, cenu zboží, způsob doručení, cenu dopravy zboží a identifikační údaje kupujícího.
Kupující je do objednávkového formuláře povinen uvést své jméno, příjmení, popř. obchodní firmu, bydliště či sídlo, IČO, telefonický a emailový kontakt, popř. také doručovací adresu.
Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře všechny údaje správně a pravdivě.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží zaplatit sjednanou cenu.
Prodávající je povinen předat zboží v jakosti a provedení dle jím uvedené specifikace nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a účel užívání, které bude vyhovovat normám, předpisům, nebo nařízením platným na území ČR.
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
V případě, že bude z důvodů na straně kupujícího nutné doručit zboží jinak, než bylo původně ujednáno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s takovým doručením spojené.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahovat následující údaje:
označení adresáta – Divadlo Pod čarou, IČO 70516448, Tyršova 28, Písek, oznámení o odstoupení,
datum objednání (*)/datum obdržení/ číslo faktury,
jméno a příjmení kupujícího,
adresa kupujícího,
podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě),
datum,
V případě odstoupení od smlouvy má kupující právo na vrácení všech peněžních prostředků bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob, jež prodávající nabízí). Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce, pokud kupující nebude souhlasit s vrácením jiným způsobem.
V případě odstoupení od smlouvy má kupující povinnost bez zbytečného odkladu odeslat nebo jinak předat prodávajícímu zboží, a které od prodávajícího obdržel, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží v plné výši.
Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy.
Kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

V. Cena a platební podmínky

V okamžiku objednání je pro kupujícího platná cena uvedená na obchodu. Jakákoli pozdější změna ceny nebude mít vliv na cenu zboží objednaného kupujícím.
Cena zboží nabízeného na obchodu je uváděna s DPH (prodávající je plátcem DPH).
Cena neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží a balné.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
V hotovosti při osobním odběru na provozovně: CZC.cz Písek, třída Národní svobody 29/17, CZC.cz Strakonice, Bezděkovská 30,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 165812816/0300 vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“).
Hotově i bezhotovostně při použití zásilkové služby.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího předem před odesláním zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Prodávající je povinen vystavit na základě objednávky fakturu. Tato je současně daňovým dokladem. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě spolu s objednaným zbožím na adresu kupujícího, kterou uvedl objednávkovém formuláři.

VI. Způsoby dopravy

Kupující si může vybrat z následujících způsobů dopravy:
při platbě V HOTOVOSTI v provozovně CZC.CZ, Písek a Strakonice je dopravné a balné zdarma,
DOPRAVA po ČR kurýrem dle aktuálních ceníku kurýrní služby.
Ceny doprav jsou uvedeny včetně balného a doběrečného.
Dodací lhůta zboží se řídí podmínkami přepravce dle zvoleného způsobu přepravy, zpravidla však činí 3 pracovní dny ode dne podání zboží k přepravě.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
Zboží zasílá prodávající pouze na území České republiky, pokud není vzájemně dohodnut jiný způsob přepravy spolu s přihlédnutím k nákladům.

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta běží ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné a řádné vyřízení objednávky zboží.
V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající odeslat jej do 5ti pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže bude zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné předat k přepravě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

VIII. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména v ustanoveních § 2099 – 2112 OZ.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti.
Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání věci kupujícímu. V případě, že byla věc podle smlouvy doručována prostřednictvím přepravy, počíná záruční doba běžet ode dne doručení věci kupujícímu.

IX. Závěrečná ujednání

Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným, neplatným či nicotným, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020.